[YARDIM] Ranking Board

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı 4VCI

 • 4VCI#4969(discord)
 • Acemi Üye
 • *
  • İleti: 177
 • Pertinacious Vargant Stars
  • Pertinacious Vargant Stars
: 10 Kasım 2017, 23:49:26
Sol alta ölenler listesini nasıl biraz daha sola kaydırabilirim ?
[DD/DM] Player
 


MTASATURK

[YARDIM] Ranking Board
« : 10 Kasım 2017, 23:49:26 »

Çevrimdışı MarkeloF

 • Admin
 • *
  • İleti: 901
 • Maybe later.
Yanıtla #1 : 11 Kasım 2017, 12:48:59
Client kodları atar mısın
 


Çevrimdışı 4VCI

 • 4VCI#4969(discord)
 • Acemi Üye
 • *
  • İleti: 177
 • Pertinacious Vargant Stars
  • Pertinacious Vargant Stars
Yanıtla #2 : 11 Kasım 2017, 21:02:04
Kod: lua
-----------------------------------------------------
-----       Ranking Board Script by Xiti!       -----
-----------------------------------------------------

--Keep out soon of bitch!


local sx,sy = guiGetScreenSize()

RankingBoard = {}
RankingBoard.__index = RankingBoard

RankingBoard.instances = {}

local screenWidth, screenHeight = guiGetScreenSize()
local topDistance = 250
local bottomDistance = 0.26*screenHeight
local posLeftDistance = 30
local nameLeftDistance = 60
local labelHeight = 16
local maxPositions = math.floor((screenHeight - topDistance - bottomDistance)/labelHeight)

posLabel = {}
playerLabel = {}

function RankingBoard.create(id)
RankingBoard.instances[id] = setmetatable({ id = id, direction = 'down', labels = {}, position = 0 }, RankingBoard)
posLabel = {}
playerLabel = {}
end

function RankingBoard.call(id, fn, ...)
RankingBoard[fn](RankingBoard.instances[id], ...)
end

function RankingBoard:setDirection(direction, plrs)
self.direction = direction
if direction == 'up' then
self.highestPos = plrs--#g_Players
self.position = self.highestPos + 1
end
end

function RankingBoard:add(name, time)
local position
local y
local doBoardScroll = false
if self.direction == 'down' then
self.position = self.position + 1
if self.position > maxPositions then
return
end
y = topDistance + (self.position-1)*labelHeight
elseif self.direction == 'up' then
self.position = self.position - 1
local labelPosition = self.position
if self.highestPos > maxPositions then
labelPosition = labelPosition - (self.highestPos - maxPositions)
if labelPosition < 1 then
labelPosition = 0
doBoardScroll = true
end
elseif labelPosition < 1 then
return
end
y = topDistance + (labelPosition-1)*labelHeight
end
posLabel[name], posLabelShadow = createShadowedLabelFromSpare(posLeftDistance, y, 20, labelHeight, tostring(self.position) .. ')', 'right')
if time then
if not self.firsttime then
self.firsttime = time
time = '#FFFFFF : ' .. msToTimeStr(time)
else
if time == "Winner" then
time = '#FFFFFF : Winner!'
else
time = '#FFFFFF : +' .. msToTimeStr(time - self.firsttime)
end
end
else
time = ''
end
playerLabel[name], playerLabelShadow = createShadowedLabelFromSpare(nameLeftDistance, y, 250, labelHeight, name .. time)
table.insert(self.labels, posLabel[name])
table.insert(self.labels, posLabelShadow)
table.insert(self.labels, playerLabel[name])
table.insert(self.labels, playerLabelShadow)
if doBoardScroll then
guiSetAlpha(posLabel[name], 0)
guiSetAlpha(posLabelShadow, 0)
guiSetAlpha(playerLabel[name], 0)
guiSetAlpha(playerLabelShadow, 0)
local anim = Animation.createNamed('race.boardscroll', self)
anim:addPhase({ from = 0, to = 1, time = 700, fn = RankingBoard.scroll, firstLabel = posLabel[name] })
anim:addPhase({ fn = RankingBoard.destroyLastLabel, firstLabel = posLabel[name] })
anim:play()
end
end

function test()
self:add(getPlayerName(getLocalPlayer()), math.random(5000))
end

addCommandHandler("test", test)

function RankingBoard:scroll(param, phase)
local firstLabelIndex = table.find(self.labels, phase.firstLabel)
for i=firstLabelIndex,firstLabelIndex+3 do
guiSetAlpha(self.labels[i], param)
end
local x, y
for i=0,#self.labels/4-1 do
for j=1,4 do
x = (j <= 2 and posLeftDistance or nameLeftDistance)
y = topDistance + ((maxPositions - i - 1) + param)*labelHeight
if j % 2 == 0 then
x = x + 1
y = y + 1
end
guiSetPosition(self.labels[i*4+j], sx + x, y, false)
end
end
for i=1,4 do
guiSetAlpha(self.labels[i], 1 - param)
end
end

function RankingBoard:destroyLastLabel(phase)
for i=1,4 do
destroyElementToSpare(self.labels[1])
guiSetVisible(self.labels[1],false)
table.remove(self.labels, 1)
end
local firstLabelIndex = table.find(self.labels, phase.firstLabel)
for i=firstLabelIndex,firstLabelIndex+3 do
guiSetAlpha(self.labels[i], 1)
end
end

function RankingBoard:addMultiple(items)
for i,item in ipairs(items) do
self:add(item.name, item.time)
end
end

function RankingBoard:clear()
table.each(self.labels, destroyElementToSpare)
self.labels = {}
end

function RankingBoard:destroy()
self:clear()
RankingBoard.instances[self.id] = nil
end--
-- Label cache
--


local spareElems = {}
local donePrecreate = false


function RankingBoard.precreateLabels(count)
    donePrecreate = false
    while #spareElems/4 < count do
        local label, shadow = createShadowedLabel(10, 1, 20, 10, 'a' )
--guiSetAlpha(label,0)
guiSetAlpha(shadow,0)guiSetVisible(label, false)
guiSetVisible(shadow, false)
        destroyElementToSpare(label)
        destroyElementToSpare(shadow)
end
    donePrecreate = true
end

function destroyElementToSpare(elem)
    table.insertUnique( spareElems, elem )
    guiSetVisible(elem, false)
end

dxTextCache = {}
dxTextShadowCache = {}

function dxDrawColoredLabel(str, ax, ay, bx, by, color,tcolor,scale, font)
local rax = ax
if not dxTextShadowCache[str] then
dxTextShadowCache[str] = string.gsub( str, '#%x%x%x%x%x%x', '' )
end
dxDrawText(dxTextShadowCache[str], ax+1,ay+1,ax+1,by,tocolor(0,0,0, 0.8 * tcolor[4]),scale,font, "left", "center", false,false,false)
if dxTextCache[str] then
for id, text in ipairs(dxTextCache[str]) do
local w = text[2] * ( scale / text[4]  )
dxDrawText(text[1], ax + w, ay, ax + w, by, tocolor(text[3][1],text[3][2],text[3][3],tcolor[4]), scale, font, "left", "center", false,false,false)
end
else
dxTextCache[str] = {}
local pat = "(.-)#(%x%x%x%x%x%x)"
local s, e, cap, col = str:find(pat, 1)
local last = 1
local r = tcolor[1]
local g = tcolor[2]
local b = tcolor[3]
local textalpha = tcolor[4]
while s do
if cap == "" and col then
r = tonumber("0x"..col:sub(1, 2))
g = tonumber("0x"..col:sub(3, 4))
b = tonumber("0x"..col:sub(5, 6))
color = tocolor(r, g, b, textalpha)
end
if s ~= 1 or cap ~= "" then
local w = dxGetTextWidth(cap, scale, font)
dxDrawText(cap, ax, ay, ax + w, by, color, scale, font, "left", "center")
table.insert(dxTextCache[str], { cap, ax-rax, {r,g,b}, scale } )
ax = ax + w
r = tonumber("0x"..col:sub(1, 2))
g = tonumber("0x"..col:sub(3, 4))
b = tonumber("0x"..col:sub(5, 6))
color = tocolor( r, g, b, textalpha)
end
last = e + 1
s, e, cap, col = str:find(pat, last)
end
if last <= #str then
cap = str:sub(last)
local w = dxGetTextWidth(cap, scale, font)
dxDrawText(cap, ax, ay, ax + w, by, color, scale, font, "left", "center")
table.insert(dxTextCache[str], { cap, ax-rax, {r,g,b}, scale } )
end
end
end

local rankingFont = "default-bold"

addEventHandler("onClientRender", getRootElement(),

function()
for id, elem in pairs(playerLabel) do
if guiGetVisible(elem) and string.len(guiGetText(elem)) > 4 then
local x,y = guiGetPosition(elem, false)
local a = guiGetAlpha(elem) * 255
if not getKeyState("tab") then
dxDrawColoredLabel(string.gsub(guiGetText(elem)," ", " #ffffff",1), 50,y,200,y+20, tocolor(255,255,255,a),{255,255,255,a}, 1, rankingFont, "left", "center", false,false,false)
end
if x < 100 then guiSetPosition(elem, sx+100,y,false) end
end
end
for id, elem in pairs(posLabel) do
if guiGetVisible(elem) and string.len(guiGetText(elem)) <= 4 then
local x,y = guiGetPosition(elem, false )
local a = guiGetAlpha(elem) * 255
if not getKeyState("tab") then
dxDrawText(guiGetText(elem), 1,y+1,41,y+21, tocolor(0,0,0,math.floor(a*0.8)), 1, rankingFont, "right", "center", false,false,false)
dxDrawText(guiGetText(elem), 0,y,40,y+20, tocolor(255,255,255,a), 1, rankingFont, "right", "center", false,false,false)
end
if x < 100 then
guiSetPosition(elem, sx+100,y,false)
end
end
end
end)
function createShadowedLabelFromSpare(x, y, width, height, text, align)

    if #spareElems < 2 then
        if not donePrecreate then
            outputDebug( 'OPTIMIZATION', 'createShadowedLabel' )
        end
    return createShadowedLabel(x, y, width, height, text, align)
    else
        local shadow = table.popLast( spareElems )
    guiSetSize(shadow, width, height, false)
    guiSetText(shadow, text)
    --guiLabelSetColor(shadow, 0, 0, 0)
    guiSetPosition(shadow, sx + x + 1, y + 1, false)
        guiSetVisible(shadow, false)

        local label = table.popLast( spareElems )
    guiSetSize(label, width, height, false)
    guiSetText(label, text)
    --guiLabelSetColor(label, 255, 255, 255)
    guiSetPosition(label, sx + x, y, false)
        guiSetVisible(label, true)
    if align then
    guiLabelSetHorizontalAlign(shadow, align)
    guiLabelSetHorizontalAlign(label, align)
        else
    guiLabelSetHorizontalAlign(shadow, 'left')
    guiLabelSetHorizontalAlign(label, 'left')
    end
        return label, shadow
    end
end


fileDelete("rankingboard_client.lua")
« Son Düzenleme: 12 Kasım 2017, 09:25:18 Gönderen: CruzerGq »
[DD/DM] Player
 


Çevrimdışı ertrldtcu

 • Uzman Üye
 • *
  • İleti: 589
Yanıtla #3 : 11 Kasım 2017, 21:27:41
Kod: lua
local posLeftDistance = 30
local nameLeftDistance = 60

sadece değişken isimlerine bakarak diyiyorum ki, 30 ile 60 azaldıkça sola kayar (aralarında ki 30 farkı sabit tuatrsan iyi olur)
system