[YARDIM] Yazı Yazamama Sorunu

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı UtkuReis

 • Yeni Üye
 • *
  • İleti: 85
: 17 Aralık 2017, 21:05:19
Serverimde Tag Dosyası Olmadan Yazı Yazamıyorum.

İşte Freeroam Dosyasının İçindeki fr_server.lua ;

fr_server.lua ;

Spoiler for Hiden:
Kod: lua
g_Root = getRootElement()
g_ResRoot = getResourceRootElement(getThisResource())
g_PlayerData = {}
g_VehicleData = {}
local chatTime = {}
local lastChatMessage = {}

g_ArmedVehicles = {
[425] = true,
[447] = true,
[520] = true,
[430] = true,
[464] = true,
[432] = true
}
g_Trailers = {
[606] = true,
[607] = true,
[610] = true,
[590] = true,
[569] = true,
[611] = true,
[584] = true,
[608] = true,
[435] = true,
[450] = true,
[591] = true
}

g_RPCFunctions = {
addPedClothes = { option = 'clothes', descr = 'Modifying clothes' },
addVehicleUpgrade = { option = 'upgrades', descr = 'Adding/removing upgrades' },
fadeVehiclePassengersCamera = true,
fixVehicle = { option = 'repair', descr = 'Repairing vehicles' },
giveMeVehicles = { option = 'createvehicle', descr = 'Creating vehicles' },
giveMeWeapon = { option = 'weapons.enabled', descr = 'Getting weapons' },
givePedJetPack = { option = 'jetpack', descr = 'Getting a jetpack' },
killPed = { option = 'kill', descr = 'Killing yourself' },
removePedClothes = { option = 'clothes', descr = 'Modifying clothes' },
removePedFromVehicle = true,
removePedJetPack = { option = 'jetpack', descr = 'Removing a jetpack' },
removeVehicleUpgrade = { option = 'upgrades', descr = 'Adding/removing upgrades' },
setElementAlpha = { option = 'alpha', descr = 'Changing your alpha' },
setElementPosition = true,
setElementInterior = true,
setMyGameSpeed = { option = 'gamespeed.enabled', descr = 'Setting game speed' },
setMySkin = { option = 'setskin', descr = 'Setting skin' },
setPedAnimation = { option = 'anim', descr = 'Setting an animation' },
setPedFightingStyle = { option = 'setstyle', descr = 'Setting fighting style' },
setPedGravity = { option = 'gravity.enabled', descr = 'Setting gravity' },
setPedStat = { option = 'stats', descr = 'Changing stats' },
setTime = { option = 'time.set', descr = 'Changing time' },
setTimeFrozen = { option = 'time.freeze', descr = 'Freezing time' },
setVehicleColor = true,
setVehicleHeadLightColor = true,
setVehicleOverrideLights = { option = 'lights', descr = 'Forcing lights' },
setVehiclePaintjob = { option = 'paintjob', descr = 'Applying paintjobs' },
setVehicleRotation = true,
setWeather = { option = 'weather', descr = 'Setting weather' },
spawnMe = true,
warpMe = { option = 'warp', descr = 'Warping' },
setMyPos = true
}

g_OptionDefaults = {
alpha = true,
anim = true,
clothes = true,
createvehicle = true,
gamespeed = {
enabled = true,
min = 0.0,
max = 3
},
gravity = {
enabled = true,
min = 0,
max = 0.1
},
jetpack = true,
kill = true,
lights = true,
paintjob = true,
repair = true,
setskin = true,
setstyle = true,
spawnmaponstart = true,
spawnmapondeath = true,
stats = true,
time = {
set = true,
freeze = true
},
upgrades = true,
warp = true,
weapons = {
enabled = true,
vehiclesenabled = true,
disallowed = {},
kniferestrictions = true
},
weather = true,
welcometextonstart = true,
vehicles = {
maxidletime = 60000,
idleexplode = true,
maxperplayer = 2,
disallowed = {}
}
}

function getOption(optionName)
local option = get(optionName:gsub('%.', '/'))
if option then
if option == 'true' then
option = true
elseif option == 'false' then
option = false
end
return option
end
option = g_OptionDefaults
for i,part in ipairs(optionName:split('.')) do
option = option[part]
end
return option
end

addEventHandler('onResourceStart', g_ResRoot,
function()
table.each(getElementsByType('player'), joinHandler)
end
)

function joinHandler(player)
if not player then
player = source
end
local r, g, b = math.random(50, 255), math.random(50, 255), math.random(50, 255)
setPlayerNametagColor(player, r, g, b)
g_PlayerData[player] = { vehicles = {} }
g_PlayerData[player].blip = createBlipAttachedTo(player, 0, 2, r, g, b)
if g_FrozenTime then
clientCall(player, 'setTimeFrozen', true, g_FrozenTime[1], g_FrozenTime[2], g_FrozenWeather)
end
if getOption('welcometextonstart') then
outputChatBox('#ff0000Şüheda #ffffffPolisiye #ff0000Freeroam #ffffffBy Utku', player, 0, 255, 0, true)
end
end
addEventHandler('onPlayerJoin', g_Root, joinHandler)

addEvent('onLoadedAtClient', true)
addEventHandler('onLoadedAtClient', g_ResRoot,
function()
if getOption('spawnmaponstart') and isPedDead(client) then
clientCall(client, 'showWelcomeMap')
end
local settings = {}
settings["command_spam_protection"] = get("command_spam_protection")
settings["tries_required_to_trigger"] = get("tries_required_to_trigger")
settings["tries_required_to_trigger_low"] = get("tries_required_to_trigger_low_priority")
settings["command_spam_ban_duration"] = get("command_spam_ban_duration")
clientCall(client, 'spamProtectionSettings', settings)
end,
false
)

addEventHandler('onPlayerWasted', g_Root,
function()
if not getOption('spawnmapondeath') then
return
end
local player = source
setTimer(
function()
if isPedDead(player) then
clientCall(player, 'showMap')
end
end,
2000,
1
)
end
)

addEvent('onClothesInit', true)
addEventHandler('onClothesInit', resourceRoot,
function()
local result = {}
local texture, model
-- get all clothes
result.allClothes = {}
local typeGroup, index
for type=0,17 do
typeGroup = {'group', type = type, name = getClothesTypeName(type), children = {}}
table.insert(result.allClothes, typeGroup)
index = 0
texture, model = getClothesByTypeIndex(type, index)
while texture do
table.insert(typeGroup.children, {id = index, texture = texture, model = model})
index = index + 1
texture, model = getClothesByTypeIndex(type, index)
end
end
-- get current player clothes { type = {texture=texture, model=model} }
result.playerClothes = {}
for type=0,17 do
texture, model = getPedClothes(client, type)
if texture then
result.playerClothes[type] = {texture = texture, model = model}
end
end
triggerClientEvent(client, 'onClientClothesInit', resourceRoot, result)
end
)

addEvent('onPlayerGravInit', true)
addEventHandler('onPlayerGravInit', resourceRoot,
function()
triggerClientEvent(root, 'onClientPlayerGravInit', resourceRoot, getPedGravity(client))
end
)

function setMySkin(skinid)
if getElementModel(source) == skinid then return end
if isPedDead(source) then
local x, y, z = getElementPosition(source)
if isPedTerminated(source) then
x = 0
y = 0
z = 3
end
local r = getPedRotation(source)
local interior = getElementInterior(source)
spawnPlayer(source, x, y, z, r, skinid)
setElementInterior(source, interior)
setCameraInterior(source, interior)
else
setElementModel(source, skinid)
setElementHealth(source, 100)
end
setCameraTarget(source, source)
setCameraInterior(source, getElementInterior(source))
end

function spawnMe(x, y, z)
if not x then
x, y, z = getElementPosition(source)
end
if isPedTerminated(source) then
repeat until spawnPlayer(source, x, y, z, 0, math.random(9, 288))
else
spawnPlayer(source, x, y, z, 0, getPedSkin(source))
end

if ( getOption('weapons.kniferestrictions') ) then
setPlayerKnifeRestricted ( client )
end

setCameraTarget(source, source)
setCameraInterior(source, getElementInterior(source))
end

function warpMe(targetPlayer)
if isPedDead(source) then
spawnMe()
end

local vehicle = getPedOccupiedVehicle(targetPlayer)
local interior = getElementInterior(targetPlayer)
if not vehicle then
-- target player is not in a vehicle - just warp next to him
local x, y, z = getElementPosition(targetPlayer)
clientCall(source, 'setPlayerPosition', x + 2, y, z)
setElementInterior(source, interior)
setCameraInterior(source, interior)
else
-- target player is in a vehicle - warp into it if there's space left
if getPedOccupiedVehicle(source) then
--removePlayerFromVehicle(source)
outputChatBox('Aractan inmelisin.', source)
return
end
local numseats = getVehicleMaxPassengers(vehicle)
for i=0,numseats do
if not getVehicleOccupant(vehicle, i) then
if isPedDead(source) then
local x, y, z = getElementPosition(vehicle)
spawnMe(x + 4, y, z + 1)
end
setElementInterior(source, interior)
setCameraInterior(source, interior)
warpPedIntoVehicle(source, vehicle, i)
return
end
end
end
end

local sawnoffAntiAbuse = {}
function giveMeWeapon(weapon, amount)
if weapon and weapon > 50 then
return
end
if table.find(getOption('weapons.disallowed'), weapon) then
errMsg((getWeaponNameFromID(weapon) or tostring(weapon)) .. 's are not allowed', source)
else
giveWeapon(source, weapon, amount, true)
if weapon == 26 then
if not sawnoffAntiAbuse[source] then
setControlState (source, "aim_weapon", false)
setControlState (source, "fire", false)
toggleControl (source, "fire", false)
reloadPedWeapon (source)
sawnoffAntiAbuse[source] = setTimer (function(source)
if not source then return end
toggleControl (source, "fire", true)
sawnoffAntiAbuse[source] = nil
end, 3000, 1, source)
end
        end
end
end

function killSawnOffTimersOnQuit()
if sawnoffAntiAbuse[source] and isTimer (sawnoffAntiAbuse[source]) then
killTimer (sawnoffAntiAbuse[source])
sawnoffAntiAbuse[source] = nil
end
end
addEventHandler ("onPlayerQuit", root, killSawnOffTimersOnQuit)

function giveMeVehicles(vehicles)
if type(vehicles) == 'number' then
vehicles = { vehicles }
end

local px, py, pz, prot
local radius = 3
local playerVehicle = getPedOccupiedVehicle(source)
if playerVehicle and isElement(playerVehicle) then
px, py, pz = getElementPosition(playerVehicle)
prot, prot, prot = getVehicleRotation(playerVehicle)
else
px, py, pz = getElementPosition(source)
prot = getPedRotation(source)
end
local offsetRot = math.rad(prot)
local vx = px + radius * math.cos(offsetRot)
local vy = py + radius * math.sin(offsetRot)
local vz = pz + 2
local vrot = prot

local vehicleList = g_PlayerData[source].vehicles
local vehicle
if ( not vehicles ) then return end
for i,vehID in ipairs(vehicles) do
if i > getOption('vehicles.maxperplayer') then
break
end
if vehID < 400 or vehID > 611 then
errMsg(vehID ..' is incorrect vehicle model', source)
elseif not table.find(getOption('vehicles.disallowed'), vehID) then
if #vehicleList >= getOption('vehicles.maxperplayer') then
unloadVehicle(vehicleList[1])
end
vehicle = createVehicle(vehID, vx, vy, vz, 0, 0, vrot)
if (not isElement(vehicle)) then return end
setElementInterior(vehicle, getElementInterior(source))
setElementDimension(vehicle, getElementDimension(source))
table.insert(vehicleList, vehicle)
g_VehicleData[vehicle] = { creator = source, timers = {} }
if vehID == 464 then
warpPedIntoVehicle(source, vehicle)
elseif not g_Trailers[vehID] then
if getOption('vehicles.idleexplode') then
g_VehicleData[vehicle].timers.fire = setTimer(commitArsonOnVehicle, getOption('vehicles.maxidletime'), 1, vehicle)
end
g_VehicleData[vehicle].timers.destroy = setTimer(unloadVehicle, getOption('vehicles.maxidletime') + (getOption('vehicles.idleexplode') and 10000 or 0), 1, vehicle)
end
vx = vx + 4
vz = vz + 4
else
errMsg(getVehicleNameFromModel(vehID):gsub('y$', 'ie') .. 's are not allowed', source)
end
end
end

_setPlayerGravity = setPedGravity
function setPedGravity(player, grav)
if grav < getOption('gravity.min') then
errMsg(('Minimum allowed gravity is %.5f'):format(getOption('gravity.min')), player)
elseif grav > getOption('gravity.max') then
errMsg(('Maximum allowed gravity is %.5f'):format(getOption('gravity.max')), player)
else
_setPlayerGravity(player, grav)
end
end

function setMyGameSpeed(speed)
if speed < getOption('gamespeed.min') then
errMsg(('Minimum allowed gamespeed is %.5f'):format(getOption('gamespeed.min')), source)
elseif speed > getOption('gamespeed.max') then
errMsg(('Maximum allowed gamespeed is %.5f'):format(getOption('gamespeed.max')), source)
else
clientCall(source, 'setGameSpeed', speed)
end
end

function setTimeFrozen(state)
if state then
g_FrozenTime = { getTime() }
g_FrozenWeather = getWeather()
clientCall(g_Root, 'setTimeFrozen', state, g_FrozenTime[1], g_FrozenTime[2], g_FrozenWeather)
else
if g_FrozenTime then
setTime(unpack(g_FrozenTime))
g_FrozenTime = nil
setWeather(g_FrozenWeather)
g_FrozenWeather = nil
end
clientCall(g_Root, 'setTimeFrozen', state)
end
end

function fadeVehiclePassengersCamera(toggle)
local vehicle = getPedOccupiedVehicle(source)
if not vehicle then
return
end
local player
for i=0,getVehicleMaxPassengers(vehicle) do
player = getVehicleOccupant(vehicle, i)
if player then
fadeCamera(player, toggle)
end
end
end

addEventHandler('onPlayerChat', g_Root,
function(msg, type)
if type == 0 then
cancelEvent()
if chatTime[source] and chatTime[source] + tonumber(get("*chat/mainChatDelay")) > getTickCount() then
return
else
chatTime[source] = getTickCount()
end
if get("*chat/blockRepeatMessages") == "true" and lastChatMessage[source] and lastChatMessage[source] == msg then
return
else
lastChatMessage[source] = msg
end
local r, g, b = getPlayerNametagColor(source)
--outputChatBox(getPlayerName(source) .. ': #FFFFFF' .. msg:gsub('#%x%x%x%x%x%x', ''), g_Root, r, g, b, true)
outputServerLog( "CHAT: " .. getPlayerName(source) .. ": " .. msg )
end
end
)

addEventHandler('onVehicleEnter', g_Root,
function(player, seat)
if not g_VehicleData[source] then
return
end
if g_VehicleData[source].timers.fire then
killTimer(g_VehicleData[source].timers.fire)
g_VehicleData[source].timers.fire = nil
end
if g_VehicleData[source].timers.destroy then
killTimer(g_VehicleData[source].timers.destroy)
g_VehicleData[source].timers.destroy = nil
end
if not getOption('weapons.vehiclesenabled') and g_ArmedVehicles[getElementModel(source)] then
toggleControl(player, 'vehicle_fire', false)
toggleControl(player, 'vehicle_secondary_fire', false)
end
end
)

function setPlayerKnifeRestricted ( player )
g_PlayerData[player].timers = g_PlayerData[player].timers or {}
if g_PlayerData[player].timers.knifeProtection then
resetTimer ( g_PlayerData[player].timers.knifeProtection )
else
addEventHandler ( "onPlayerStealthKill", player, knifeCancelEvent )
g_PlayerData[player].timers.knifeProtection =  setTimer ( removeKnifeRestrictions, 5000, 1, player )
end
end

function knifeCancelEvent ()
outputChatBox ( "Knife yasaklamasi etkin", source, 255, 0, 0 )
cancelEvent(true,"Knife restrictions")
end

function removeKnifeRestrictions (player)
if not isElement(player) or getElementType(player) ~= "player" then
return
end
g_PlayerData[player].timers.knifeProtection = nil
removeEventHandler ( "onPlayerStealthKill", player, knifeCancelEvent )
end

function setMyPos(x, y, z)
if not isElement(client) or getElementType(client) ~= "player" then
return
end

if ( getOption('weapons.kniferestrictions') ) then
setPlayerKnifeRestricted ( client )
end

local veh = getPedOccupiedVehicle (client)
if veh then
if getVehicleController(veh) == client then
setElementPosition (veh, x, y, z)
setElementInterior (veh, getElementInterior (client))
for s = 1, getVehicleMaxPassengers (veh) do
local occ = getVehicleOccupant (veh, s)
if occ then
setElementInterior (occ, getElementInterior(veh))
end
end
else
removePedFromVehicle(source)
end
end
setElementPosition (client, x, y, z)
fadeCamera (client, true)
end

addEventHandler('onVehicleExit', g_Root,
function(player, seat)
if not g_VehicleData[source] then
return
end
if not g_VehicleData[source].timers.fire then
for i=0,getVehicleMaxPassengers(source) or 1 do
if getVehicleOccupant(source, i) then
return
end
end
if getOption('vehicles.idleexplode') then
g_VehicleData[source].timers.fire = setTimer(commitArsonOnVehicle, getOption('vehicles.maxidletime'), 1, source)
end
g_VehicleData[source].timers.destroy = setTimer(unloadVehicle, getOption('vehicles.maxidletime') + (getOption('vehicles.idleexplode') and 10000 or 0), 1, source)
end
if g_ArmedVehicles[getElementModel(source)] then
toggleControl(player, 'vehicle_fire', true)
toggleControl(player, 'vehicle_secondary_fire', true)
end
end
)

function commitArsonOnVehicle(vehicle)
g_VehicleData[vehicle].timers.fire = nil
setElementHealth(vehicle, 0)
end

addEventHandler('onVehicleExplode', g_Root,
function()
if not g_VehicleData[source] then
return
end
if g_VehicleData[source].timers.fire then
killTimer(g_VehicleData[source].timers.fire)
g_VehicleData[source].timers.fire = nil
end
if not g_VehicleData[source].timers.destroy then
g_VehicleData[source].timers.destroy = setTimer(unloadVehicle, 5000, 1, source)
end
end
)

function unloadVehicle(vehicle)
if not g_VehicleData[vehicle] then
return
end
for name,timer in pairs(g_VehicleData[vehicle].timers) do
if isTimer(timer) then
killTimer(timer)
end
g_VehicleData[vehicle].timers[name] = nil
end
local creator = g_VehicleData[vehicle].creator
if g_PlayerData[creator] then
table.removevalue(g_PlayerData[creator].vehicles, vehicle)
end
g_VehicleData[vehicle] = nil
if isElement(vehicle) then
destroyElement(vehicle)
end
end

function quitHandler(player)
if type(player) ~= 'userdata' then
player = source
end
if g_PlayerData[player].blip and isElement(g_PlayerData[player].blip) then
destroyElement(g_PlayerData[player].blip)
end
table.each(g_PlayerData[player].vehicles, unloadVehicle)
g_PlayerData[player] = nil
chatTime[player] = nil
lastChatMessage[player] = nil
end
addEventHandler('onPlayerQuit', g_Root, quitHandler)

addEventHandler('onResourceStop', g_ResRoot,
function()
for player,data in pairs(g_PlayerData) do
quitHandler(player)
end
end
)

addEvent('onServerCall', true)
addEventHandler('onServerCall', resourceRoot,
function(fnName, ...)
source = client -- Some called functions require 'source' to be set to the triggering client
local fnInfo = g_RPCFunctions[fnName]
if fnInfo and ((type(fnInfo) == 'boolean' and fnInfo) or (type(fnInfo) == 'table' and getOption(fnInfo.option))) then
local fn = _G
for i,pathpart in ipairs(fnName:split('.')) do
fn = fn[pathpart]
end
fn(...)
elseif type(fnInfo) == 'table' then
errMsg(fnInfo.descr .. ' is not allowed', source)
end
end
)

function clientCall(player, fnName, ...)
triggerClientEvent(player, 'onClientCall', g_ResRoot, fnName, ...)
end
 


MTASATURK

[YARDIM] Yazı Yazamama Sorunu
« : 17 Aralık 2017, 21:05:19 »

Çevrimdışı Paradox

 • Kurucu
 • *
  • İleti: 684
 • SH Gaming
Yanıtla #1 : 17 Aralık 2017, 21:39:32
455. satırdaki kısımın başında iki tane tire var onları silip dene.

Kod: lua
--outputChatBox(getPlayerName(source) .. ': #FFFFFF' .. msg:gsub('#%x%x%x%x%x%x', ''), g_Root, r, g, b, true)
 


Çevrimdışı DeaRSwaT

 • Aranızda Yeni Birisi var - Entry
 • Yeni Üye
 • *
  • İleti: 99
 • Script Yapmak İçin Kod Yetmez.
Yanıtla #2 : 20 Aralık 2017, 19:01:03
Al Bu Kodları 454. 455. VE 456. Satırlara yaz

Kod: lua
                        local r, g, b = getPlayerNametagColor(source)
                        outputChatBox(getPlayerName(source) .. ': #FFFFFF' .. msg:gsub('#%x%x%x%x%x%x', ''), g_Root, r, g, b, true)
                        outputServerLog( "CHAT: " .. getPlayerName(source) .. ": " .. msg )
« Son Düzenleme: 21 Aralık 2017, 15:54:39 Gönderen: DeaRSwaT »
 


Çevrimdışı MarkeloF

 • Admin
 • *
  • İleti: 901
 • Maybe later.
Yanıtla #3 : 20 Aralık 2017, 19:42:32
Linki görebilmek için Kayıt olun yada Giriş yapın.
Al Bu Kodları 454. 455. VE 456. Satırlara yaz

Kod: lua
                        local r, g, b = getPlayerNametagColor(source)
                        --outputChatBox(getPlayerName(source) .. ': #FFFFFF' .. msg:gsub('#%x%x%x%x%x%x', ''), g_Root, r, g, b, true)
                        outputServerLog( "CHAT: " .. getPlayerName(source) .. ": " .. msg )

Daha kolayını paradox söylemiş zaten.
Attıgın kodları yapıştırırsa yine yazamaz. (outputChatBox satırı iptal edilmiş [--])
« Son Düzenleme: 21 Aralık 2017, 18:04:46 Gönderen: CruzerGq »
 


Çevrimdışı UtkuReis

 • Yeni Üye
 • *
  • İleti: 85
Yanıtla #4 : 23 Aralık 2017, 09:18:21
Şuan Yazı Yazabiliyorum Fakat "Mts1sadetag" Adlı Tag Dosyası Çalışmıyor.
 


Çevrimdışı MarkeloF

 • Admin
 • *
  • İleti: 901
 • Maybe later.
Yanıtla #5 : 23 Aralık 2017, 09:59:17
Eklemeyi yaptıktan sonra mı bozuldu?
 


MTASATURK

Ynt: [YARDIM] Yazı Yazamama Sorunu
« Yanıtla #5 : 23 Aralık 2017, 09:59:17 »

Çevrimdışı UtkuReis

 • Yeni Üye
 • *
  • İleti: 85
Yanıtla #6 : 23 Aralık 2017, 10:02:09
Eski Serverimde Çalışıyordu Fakat Yenisini Açtım Açalı Çalışmıyor.